Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

VEDTEKTER FOR BRANSJEFORENINGEN BETONG NORGE

§ 1     BRANSJEFORENINGENS NAVN OG FORMÅL

 1. Bransjeforeningens navn er Betong Norge.
   
 2. Betong Norge er en bransjeforening for
  a. Produsenter av betongvare, betongelementer og fabrikkbetong.
  b. Betongpumpebedrifter, Betong- og betongelementtransportbedrifter
  c. Montasjeentreprenører
  d. Som assosierte medlem opptas bedrifter som er i verdikjeden for betongindustrien eller andre deler av næringsliv, akademia, organisasjoner og institusjoner.  
   
 3. Foreningens formål er å styrke medlemmenes interesser, herunder:
  a. Styrke bransjen i politiske, økonomiske, faglige og juridiske spørsmål.
  b. Arbeide med næringspolitiske spørsmål, og representere medlemsbedriftene ovenfor beslutningstagere i samfunnet.
  c. Virke for en sunn og fremtidsrettet utvikling i bransjen.
  d. Skape kontakt og fremme faglig samarbeid, herunder fremme innovasjon og støtte forskning.
  e. Styrke bransjens konkurranseevne, og fremme kunnskapsbasert forbedring på klima, og miljøfeltet.
  f. Gjennomføre fellesprosjekter for medlemmene.
  g. Fremme sikkerhet og profesjonalitet gjennom opplæring, sertifisering og beste praksis.        

§ 2     MEDLEMMER

 1. Betong Norge har to former for medlemskap;
  a. Hovedmedlemmer
  b. Assosierte medlemmer
 2. Som hovedmedlemmer kan opptas:
  a. Bedrifter som driver fremstilling av betongvare, betongelementer og fabrikkbetong
  b. Betongpumpebedrifter, Betong- og betongelementtransportbedrifter
  c. Montasjeentreprenører
 3. Som assosiert medlem opptas bedrifter som er i verdikjeden for betongindustrien eller andre deler av næringsliv, akademia, organisasjoner og institusjoner.
 4. Hovedmedlemmene må tilfredsstille kravene til produkt- og produksjonskontrollsystem (PKS) som er gitt i de relevante norske og/eller de harmoniserte felleseuropeiske standardene som gjelder for produkter og/eller produktgrupper bedriften produserer. De må også ha oppnådd sertifikater i henhold til disse standardene, gitt av godkjent kontrollorgan.
 5. Bedriftene som driver betongpumping, transport og montasje av betongelementer må tilfredsstille kravene til kompetanse som er utledet av utførelsesstandardene og/eller av bransjeforeningen.
 6. En bedrift som har geografisk adskilte produksjonsenheter, har ett medlemskap for hvert juridiske selskap.
 7. Foreningen er tilsluttet Byggenæringens Landsforening[1], hovedmedlemmer skal ha individuelt medlemskap til NHO[2].
 8. Søknad om medlemskap stilles til styret i bransjeforeningen som avgjør om medlemskapet skal opprettes. Dersom styret avviser en søknad fra en bedrift om medlemskap, kan søkeren bringe søknaden inn for neste ordinære generalforsamling i bransjeforeningen. Generalforsamlingen treffer endelig avgjørelse med alminnelig flertall.
 9. Medlemskapet omfatter bedriftens totale virksomhet innen bransjen, men ikke virksomhet som naturlig hører under andre bransjeorganisasjoner.
   

§ 3     GENERALFORSAMLING

 1. Generalforsamlingen i Betong Norge har 4000 stemmer som fordeles mellom medlemmene og assosierte medlemmer i forhold til innbetalt kontingent og serviceavgift året før. Hvert hovedmedlem har minst to stemmer, og assosiert medlem har minst en stemme. Det er kun innbetalt kontingent og serviceavgift som danner grunnlaget for beregning av antall stemmer.
   
 2. Medlem som er forhindret fra å være representert i generalforsamlingen kan avgi stemme ved skriftlig fullmakt. Fullmakt kan bare avgis til en representant som disponerer stemmerett på vegne av eget medlemskap.
   
 3. Ingen kan ved fullmakt avgi stemme for mer enn tre medlemmer utover sitt eget medlemskap.
   
 4. Ordinær generalforsamling holdes hvert år såvidt mulig innen utgangen av juni måned. Innkalling skjer skriftlig med minst 14 dagers varsel. Av innkallingen skal det komme frem hvilke saker som skal behandles og hvilke forslag styret fremsetter, samt valgkomiteens innstilling.
   
 5. Saker som medlemmer og assosierte medlem ønsker tatt opp i generalforsamlingen må meddeles sekretariatet skriftlig innen utløpet av mars.
   
 6. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med 8 dagers skriftlig varsel når styret finner det nødvendig eller når det forlanges av minst 10 medlemmer. Sakslisten skal følge innkallingen. Ekstraordinær generalforsamling kan gjøre vedtak bare i de saker som er ført opp på sakslisten.
   
 7. På ordinære generalforsamling skal behandles:
  a. Styrets beretning for foregående kalenderår
  b. Revidert regnskap for foregående kalenderår
  c. Fastsette neste års kontingent og serviceavgift for aktive medlemmer og årskontingent for assosierte medlem for det følgende år.
  d. Valg etter innstilling fra valgkomiteenen:

i.      Styreleder

ii.      elleve[3] styremedlemmer

iii.      valg av revisor og fastsetting av godtgjørelse

iv.      valg av valgkomite[4]

v.      saker som styret ønsker å forelegge generalforsamlingen

vi.      saker som er forelagt av medlemmer

 

8. Med unntak av vedtektsendringer og oppløsning, avgjøres alle saker med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet foretas ny avstemming. Ved eventuell ny stemmelikhet foretas loddtrekning.
 

§ 4     STYRET I BETONG NORGE

 1. Styret består av styreleder og elleve[5] styremedlemmer, valgperioden er 2 år. Styreleder velges for et år av gangen.
   
 2. Styremedlem trer ut av styret før utløp av styremedlemmets funksjonstid dersom bedriften vedkommende representerer går ut av Betong Norge som medlem, eller vedkommende går over i annen bedrift.
   
 3. Styret innkalles så ofte styrelederen finner det nødvendig eller når minst tre av styrets medlemmer krever det.
   
 4. Fra styrets forhandlinger føres det protokoll
   
 5. Styret er beslutningsdyktig med minst 50% av styret (styremedlemmer og styreleder til sammen) er til stede.
   

§ 5     STYRETS OPPGAVER

Styret er ansvarlig for at virksomheten drives i samsvar med vedtekter og generalforsamlingsvedtak.

§ 6     VALGKOMITE

Valgkomiteen består av 3[6] medlemmer som velges av generalforsamlingen etter innstilling fra styret.

 § 7    VEDTEKTSENDRINGER

Bestemmelsene i disse vedtektene kan endres av generalforsamlingen med 2/3 flertall.

Foreningen kan oppløses av generalforsamlingen når dette vedtas med minst 2/3 flertall og dette bekreftes av ekstraordinær generalforsamling.

§ 8     MEDELEMMERS PLIKTER, UTREDELSE OG EKSKLUSJON

 1. Medlemmer har plikt til å overholde vedtektene og de beslutninger som er fattet i samsvar med disse.
   
 2. Til fastsatte frister må medlemmene svare på forespørsler og sende oppgaver som foreningen ber om. Opplysninger om den enkelte bedrift behandles konfidensielt.
   
 3. Styret kan beslutte å ekskludere medlemsbedrift som har handlet mot avgjørelse truffet i henhold til disse vedtekter eller opptrådt utilbørlig i forhold som angår bransjeforeningen eller som på en annen måte vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser. Manglende innbetaling av kontingent eller serviceavgift er vesentlig mislighold av medlemsforpliktelser.
   
 4. Før beslutning om eksklusjon fattes av styret skal vedkommende medlemsbedrift få anledning til å uttale seg om saken innen en frist fastsatt av styret. Beslutning om eksklusjon kan ankes til førstkommende generalforsamling. Et medlem som blir ekskludert mister alle sine rettigheter overfor foreningen, men er pliktig til å betale de avgifter eller kontingenter som påløper i det kalenderåret som eksklusjonen skjer.
   
 5. Medlemskap i Betong Norge kan sies opp med seks måneders skriftlig varsel til opphør ved utgangen av desember måned
   
 6. Uttredende medlemmer har ikke krav på noen av de midler som er innbetalt
            ___________________________________________
  [1] Betong Norges medlemmer som også er medlem av NHO er kollektivt medlem av Byggevareindustriens Forening, som har den formelle tilknytningen til BNL.
  [2] Reguleres av fusjonsavtalen, nye medlemmer etter fusjonstidspunktet plikter å være medlem av NHO i tillegg til bransjeforeningen.  
  [3] Antall styremedlemmer reduseres til 9 for året 2025, 8 i 2026 og 7 i 2027, slik at styret fra og med 2027 består av 7 styremedlemmer pluss styreleder (8 til sammen).   
  [4] For Generalforsamlinger i 2023 og 2024 utgjør valgkomiteene i Betong Norge – Betongelementforeningen og Betongfokus valgkomite for Betong Norge, fra 2025 velges valgkomite av generalforsamlingen.
  [5] Se note 3
  [6] For årene 2023 og 2024 reguleres dette i note 4

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: