Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

Betongelementprisen 2021 er tildelt Hamran/Johansen Arkitekter AS MNAL, i godt samarbeid med oppdragsgiver og elementfabrikk.

Juryens BESKRIVELSE

Hytta Sellanraa er blitt til gjennom et tett samarbeid mellom arkitekt og byggherre.

Valget av betongelement i hele byggeriet er nærliggende, ikke bare fordi byggherre står tett på egen produksjon, men også fordi «steinsteypa», som det heter på islandsk, er et velfungerende produkt på tomten; byggemetoden tillater en friere geometri, byggeriet egner seg til å kunne felles ned i terrenget, og overflatene kan lages og styres slik at de passer godt inn i dette bratte fjell- og steinlandskapet.

Med dette valget som utgangspunkt har bygget kunnet spisses og raffineres gjennom en svært tett og engasjert prosess mellom arkitekt og byggherre/ betongleverandør. Mange aspekter er her blitt utfordret: Først og fremst har hytta en sterk geometri som er bearbeidet og skulpturell, som en stor steinblokk som er satt inn i terrenget. I bakkant går terrenget helt til taket og i forkant er den utkragede hovedetasjen fri og spenstig i det store landskapsrommet. Uthulinger i front og bakkant gir ly til beboere og kjøretøy, og uthulingene bidrar til et dynamisk og sterkt skulpturelt utrykk. Med et slikt landskapsaktig bryggeri er juryen imponert over de utvendige overflatene betongelementene har fått. Det ytterste skallet og de ytterste flatene av elementbyggeriet er ved eksperimentering blitt utviklet med vertikale riller og retardering. Løsningen vekker stor begeistring hos juryen, en røff, men presis betongvegg sitter veldig godt i situasjonen der taggete tinder ruver i den store og overordnede konteksten. Overflaten er svakt sortpigmentert for å oppnå den dype klangbunnen – denne fargetilsetningen fremstår også vellykket.

Det at støpeuttrykket har klare paralleller til 60-tallets frilagte betongfasader er her en kuriositet, men likefullt begeistrer det juryen at et tidligere kjent fasadeuttrykk i monumentale bybygninger kan gjenoppstå her, i ny kontekst og med et samtidig arkitektonisk utrykk, samtidig som bygget fremstår med full integritet. Juryen merker seg også at sand og morenestein til elementproduksjonen er hentet bare få hundre meter fra elementfabrikken, med én times kjøring til byggeplass er dette i høyeste grad en bygning med lokale råvarer.

I tillegg til grundig å utforske fasade og bygningsuttrykk i prosjektet, er konstruktive ambisjoner utforsket – i den utkragede delen av hovedetasjen er det betongelementet som bærer, dette i kombinasjon med at elementet her naturlig nok har store åpninger for vinduer. En skråbjelke integrert i elementet fører store krefter ned i underliggende konstruksjon, med vertikallast tilbake til veggen under. Juryen trekker denne konstruktive komponenten frem som en imponerende del av prosjektet, der ingeniørkunnskap, arkitektonisk vilje og byggherres sterke ønske om en progressiv bygningskropp fremstår som et veldig godt eksempel på hva som har foregått i samarbeidsprosessen.

Juryen legger merke til raffinerte detaljer; som hvordan glasset er montert i betongelementene og med steppet innervange for skjult innfesting og renskåret omramming av «landskapsbilder» når man ser ut.

Det utvendige uttrykket rendyrker den enkle gestalten, der kun glass og betong er til stede. Byggherrens sterke ønske om dette renskårede utrykket er modig, idet alle vannbrettbeslag er utelatt, kun (solid) fuge mellom betong og glass. Dette gjør at lyset langsmed rillene i fasaden ikke blir brutt, og juryen berømmer valget av dette enkle oppsettet for å oppnå et sterkt skulpturelt utrykk. Her er muligheten tatt vare på, idet den statisk stabile betongelementstrukturen tillater denne glassløsningen, og slik har man fått veldig mye ut av potensialet til elementbyggeriet. Ikke bare vi i juryen, men også de fleste andre med omsorg for bygningen, vil nok være enige i at et ettersyn av denne fugedetaljen er å anbefale.

Juryen vil også berømme løsningen med tredimensjonale betongelementer ved utkragingen – der vegg og himling er ett og samme element. Dette er en kompleks og ambisiøs løsning som krever grundig planlegging. Det som kunne blitt ’det svake leddet’ i helheten, blir i stedet en løsning som viser betongelementets fulle potensial og et vitne om tredimensjonal kontroll. De inntrukne sonene, inngangspartiet og terrassen, har en annen materialbruk. Her er formsiden av forskalingen brukt som vertikale rupanelbord. Løsningen understreker at veggen er del av det man opplever som ’uthulingen’, veggen harmonerer med de retarderte rillene, samtidig som det er en fortelling om det uthulede. Og siden tilstøtende lettvegg ved bod er kledd med plankene fra forskalingen, oppstår samtidig en interessant ambiguitet: De to veggelementene går nærmest forledende i hverandre – treveggen og betongveggen. Gjenbruksaspektet med forskalingsbordene er jo også en hyggelig gest.

Med dette sterke hovedbyggeriet i betongelementer som den primære byggekomponenten har man laget et skall som fylles med varme og lune trematerialer på innsiden. Og med god planløsning og romlige sammenhenger blir det et hus som det er lett å se kvalitetene i – til inspirasjon for alle.

JURYENS Begrunnelse:

Sellanraa i Målselv fjellandsby utfordrer elementproduksjon i høy grad. Det har vært forsket i overflater og konstruksjonsmetoder, og overgangene er viet stor oppmerksomhet – både mellom betongelementene, men også når det gjelder øvrige ¬materialer; glass, treverk og gresstak er alle viktige materialkomponenter som har gode og arkitektonisk spennende overganger til betongen.

Resultatet er et byggverk som fungerer svært godt i sin helhet. Elementbyggeriet er velfungerende med hensyn til programmet hytte, med tanke på hyttas krevende geometri og terrengtilpasning i det bratte landskapet. Overflatene harmonerer svært godt med fjellandskapet. Det har blitt et særegent byggverk som man ikke tidligere har sett maken til, og juryen verdsetter evnen og viljen til å utvikle noe nytt og unikt.

På bakgrunn av dette har juryen besluttet at betongelementprisen 2021 skal tildeles Hamran/Johansen Arkitekter AS MNAL, i godt samarbeid med oppdragsgiver og elementfabrikk.

 

I JURYEN:

Kristoffer Øyen                 Norske Arkitekters Landsforbund

Mette Røsbekk                 Norske Arkitekters Landsforbund

Bjørn Uppstad                  Rådgivende Ingeniørers Forening

John-Erik Reiersen          Betong Norge

 

Hytta Sellanraa

Adresse:              Bringebærveien 16, 9321 Moen

Byggherre:         Isak Berntsen

Arkitekt:              Hamran/Johansen Arkitekter AS MNAL

RIB:                        Element NOR AS

Entreprenør:     Tromsbygg AS

Elementer:         Element NOR AS

Ferdigstilt:          2021

Areal:                    150 m2

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: