Årsrapport 2020

Betongelementforeningen (BEF) er en bransjeforeningen for betongelementprodusenter og montasjeentreprenører. Foreningen ble etablert i 1928 og har i dag ca 170 medlemmer fordelt på tre medlemskategorier. Foreningen er tilsluttet Byggevareindustriens forening, Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon. Hovedmedlemmene omsatte for ca 7 milliarder NOK i 2020 med rundt 3000 ansatte i bedrifter over hele landet.

Overordnet mål for Betongelementforeningen

Foreningen skal
 1. Ivareta bransje- og næringspolitiske spørsmål. Være synlig i media og være den foretrukne samtalepart for media og myndigheter.
 2. Styrke konkurransekraft, endringsberedskap og fremme industriell bygging med betongelementer.
 3. Initiere og støtte FoU på våre felt og sikre utdanning og rekruttering
 4. Fremme høyest mulig sikkerhet i fabrikk, transport og på byggeplass

Leders oppsummering

2020 var et bra år i bygge- og anleggsnæringen, på tross av den svært utfordrende situasjonen COVIC-19 epidemien skapte. Selv om aktiviteten tok seg noe opp fra det lave nivået i 2. kvartal, viser virkedagskorrigerte tall at den samlede produksjonen i bygge- og anleggsvirksomheten var 4,4 prosent lavere i 3. kvartal 2020 sammenlignet med 3. kvartal 2019. Samlet over året 2020 viser imidlertid produksjonsindeksen for bygg og anlegg en nedgang på 3,2 prosent.

Tendensen med fall i ordre på boligbygg var synlig allerede fra Q4 2019, og fortsatte gjennom året. Betongelementbransjens omsetning falt med ca 1,5% i 2020 (foreløpige tall, basert på tall fra BRREG, mens fabrikkverdien av produksjonen falt med rundt 9% (Foreløpige tall). Generalforsamlingen besluttet i 2018 år at foreningen skal arbeide mer med politiske prosesser, miljøforbedringer og markedskommunikasjon. Andre aktiviteter, som også er viktige, skal tones ned en periode. Miljø- og kommunikasjonsprosjektet bygget seg opp gjennom 2019, hovedaktiviteten var kompetansebygging internt i bransjen.  Gjennom 2020 fikk vi effekter av dette, på tross av epidemien. I løpet av 2020 møtte vi nær 50 beslutningstagere i kommuner, fylker og stat. Vi satte også i gang et nytt forskningsprosjekt på boligbygg og studentboliger, som skal supplere forskningsprosjektet som ble gjennomført og presentert på Arendalsuka i 2019. Formålet med Miljø- og kommunikasjonssatsingen er å gi foreningens medlemsbedrifter en tydeligere stemme ovenfor beslutningstagere, politikere og andre som påvirker anskaffelser av bygg og anlegg. Det er også en målsetting å påvirke beslutningstagere slik at konkurransen om byggeprosjektene er kunnskapsbaserte, transparente og at det er en reell konkurranse om prosjektene der miljøytelser er viktige.   

Parallelt med dette har medlemsbedriftene en mye tydeligere fokus enn tidligere på prosessforbedringer som gir produktene bedre klimafotavtrykk. Våren 2020 besluttet regjeringen å satse på to demonstrasjonsanlegg som del av CCS Langskip, NORCEM AS sin sementfabrikk i Brevik og Fortums anlegg på Klemetsrud i Oslo. Det er også flere fangst- og lagringsinfrastrukturer under etablering i EU/EØS, sementprodusenten Schwenk har også utviklet sementer med lavt klimagassfotavtrykk. Dette sammen med prosjektet som synliggjør medlemsbedriftene i møte med beslutningstagere var kanskje de viktigste overordnede prosessene i vår del av industrien i 2020, vi tror dette vil vedvare. Produktforbedringer og å faktisk fortelle samfunnet rundt oss om miljøinnovasjonen er like viktig, og viktig i akkurat den rekkefølgen.

2020 ble et utfordrende år for medlemsbedriftene og foreningen, medlemsbedriftene produserte 2,3 mill kvm dekkesystemer, det ble ført opp 2,7 mill kvm bygg med dekker av prefab om vi tar med import. I 2020 ble det samlet igangsatt 9,18 mill kvm bygg for alle materialgrupper. Selv om 2020 har vært et krevende år er det mye som peker i riktig retning, kanskje mer enn noen gang. Sementindustrien her gearet opp miljøinnovasjonen kraftig, samtidig som våre medlemsbedrifter også investerer i tiltak som reduser klimagassutslippene. Markedet har blitt enda dyktigere på å ta kunnskapsbaserte beslutninger i byggeprosjektene, i sum gir dette bransjen et godt utgangspunkt i konkurransen om fremtidens miljøambisiøse bygg.      

Om Betongelementforeningen

Styret

  • Pål Sanne - Kynningsrud Prefab AS (Styrets leder)
  • Magne Aarsland - Con-Form AS
  • Audun Harridsleff - Contiga AS
  • Arnt Ove Amdal - Overhalla Betongbygg AS
  • Kathrine Lyngstad - Spenncon AS
  • Egil Vestbø - Block Berge Bygg AS
  • Idar Heskestad - Norsk Spennbetong AS

Valgkomite

 • Geir Høybråten - Loe Betongelementer AS
 • Svein-Helge Nøstdal - Nordland Betongelement AS
 • Randi Egeland - HHS Element AS

Administrasjon

Foreningen har hatt 2 fast ansatte og en engasjert på prosjekt i 2020, John-Erik Reiersen har vært foreningens daglige leder på full tid og har fått administrativ støtte fra Byggevareindustriens Forening med opp mot 50% stilling.

Representasjon I andre fora

Utdanningsdirektoratet

 • Leder arbeisgruppen som utformer VG 3 byggmontasjefaget
 • Deltar i arbeidsgruppen som utformer VG 2 Byggmontasje og stillasbyggerfaget

BIBM Styret

BIBM Environment Commission & Technical Comission

European Concrete Plattform

CEN TC

Kontrollrådet - styret

CEN - European Committee for Standardization

 • CEN/TC 229 (flere arbeidsgrupper)

Standard Norge

 • SN K 356
 • SN NS-EN 206

DiBK forum for markedstilsyn

EPD Norge

 • Brukerforum

Vegdirektoratet

 • Arbeidsgruppe for kulvert og broprodukter

BIBM - European Federation of the Precast Concrete Industry

 • Styret (BEF har en styrerepresentant)
 • Marketing comisson
 • Environmental commission (BEF har formannskapet)
 • Technical commission

ECP – European Concrete Platform

 • PCR og EPD work group

Byggevareindustriens forening

 • Styret

Betongopplæringsrådet

 • Rådsstyret
 • Fagutvalg betongelementer
 • Fagutvalg utførelse

Tidsskriftet Mur + Betong

 • Styret
 • Redaksjonsutvalget

Nye Veier AS og UiA

 • Industrialiseringsutvalget

BuildingSMART

 • Tverrfaglig brukerforum

Yngres Betongnettverk

 • BEF er representert i styret

LCA.no

 • Representert i superbrukerforum

Representantskapet i BNL

Generalforsamling til BNL

Bransjen og markedet i 2020

Betongindustridagene 2021

Betongindustridagene 2021 ble gjennomført som et heldigitalt arrangement. Hovedarrangementet fant sted 28. januar og ble sendt fra studio på NHO-bygget i Oslo. I tiden mellom 2. februar-29. april ble det avholdt 8 nettbaserte seminar (webinar) med dagsaktuelle tema for bransjen. Deltagelse på sendingen og seminarene var gratis for alle deltagere ved årets Betingindustridager.

Til tross for et annerledes arrangement i år var det god respons blant deltagere. Det var i overkant av 500 påmeldte og over 800 seere var innom i løpet av alle sendingene i forbindelse med Betongindustridagene 2021.

Bilde: Overhalla Betongbygg fulgte sendingen sammen fra egne lokaler i Overhalla. Foto: Overhalla Betongbygg

 

Hovedtemaet for konferansen var "Vi er endring – Vi gjør det byggenæringen snakker om" og hovedmøtet den 28. januar omhandlet følgende tema:
- Innovasjon
- Utvikling
- Arkitektur i det nye regjeringskvartalet
- Markedet fremover
- Hvordan være leder i tider med avstand

I løpet av sendingen ble det estimert at så mange som 450 seere var innom i løpet av de tre timene. Sendingen ble i tillegg sendt direkte på Bygg.no sin nettside. Dette er betydelig høyere deltagelse enn i fjor med 300 deltagere over 3 dager. Gratis deltagelse og redusert behov for bruk av tid og penger er nok mye av grunnen til dette.

I de etterfølgende månedene av hovedsendingen ble seminarene avholdt. De hadde en varighet på 2-3 timer og seertallet lå jevnt mellom 50 og 100 for alle sendingene. De 8 seminarene var som følger:

Seminar 1: Juridisk seminar (3. februar)
Seminar 2: EPD-Tagger – Broen mellom EPD og BIM (2. februar)
Seminar 3: Dimensjonering, avstivning og innfestningsdetaljer (4. februar)
Seminar 4: Omdømme; politikk og salg (10. februar)
Seminar 5: Kraftoverføring bind C (17. februar)
Seminar 6: Konstruktiv fiberarmering i slanke konstruksjoner (11. februar)
Seminar 7: HMS i logistikk og på byggeplass (18. februar)
Seminar 8: Forskningsprosjektene boligbygg og studentboliger (29. april)

Bilde: Oppsett av hjemmestudio for gjennomføring av digitale seminar. Foto: John-Erik Reiersen

Også i år ble det arrangert studentseminar i forbindelse med Betongindustridagene. Det ble arrangert som et webinar i forkant av hovedsendingen. Her fikk studentene et innblikk i betongelementindustrien, hvordan vi jobber og muligheter bransjen kan tilby på.

Til tross for suksess ved gjennomføring av et heldigitalt arrangement i år, satser vi likevel på at Betongindustridagene 2022 avholdes som en fysisk konferanse. Digitale løsninger fungerer bra og har nok kommet for å bli, men det kan likevel ikke erstatte interaksjonene vi får ved å ha et fysisk møtested.

Generalforsamling 2020

Vi skulle ha gjennomført Generalforsamling og studietur til Kristiansand i 2020, men COVID-19 epidemien satte en effektiv stopper for det. Foreningen gjennomførte Generalforsamling i TEAMS 11 juni, der besluttet man blant annet å videreføre miljø- og kommunikasjonssatsingen.

Kursvirksomhet

Fra mai 2020 har Betongelementforeningen gått over til digital gjennomføring av alle A- og U-kurs.

Dagens digitale kurs består av to deler hvor første del består av en E-læring.
E-læringen gjennomføres enkeltvis av hver kursdeltager på nett. De består av
videoer og mindre oppgaver som må gjennomgås før andre del av kurset.
E-læringen gir mulighet til en fleksibel gjennomføring for deler av kurset.
Andre del av kurset er samlingsbasert og blir avholdt over den digitale
møteplattformen Zoom. Her får deltagerne mulighet til å delta aktivt i
undervisningen og benytte seg av fagkunnskapen til foreleserne som de ville
gjort i et fysisk samlingsbasert kurs.

Noen kurs inneholder en praktisk del som labøvelser eller fallsikring. Disse har
vi gjort mulig å gjennomføre internt i egen bedrift på grunn av restriksjoner
ved reise og samlinger det siste året.

Gjennomføring av kurs over nett er noe vi har hatt stor nytte av det siste året
og trolig vil dette vedvare for teoretiske kurs i tiden framover også.

Foreningen reviderer også høyskolestudiet: "Grunnleggende betongteknologi og dimensjonering av betongelementer" (15 STP).

Høgskole og Universiteter – utdanningsinstitusjonene

I løpet av 2020 har det ikke vært mulighet for gjesteforedrag hos høyskoler og universitet grunnet restriksjoner ved samlinger. Det har likevel blitt jobbet aktivt for å opprettholde og innhente nye kontakter i utdanningsinstitusjonene. Dette har resultert i en større oppslutning under årets studentseminar i anledning Betongindustridagene.

Formålet med studentvirksomhet i foreningen er å promotere betongelementbransjen som en attraktiv karrierearena og oppfordre til flere bachelor- og masteroppgaver innen aktuelle tema for betongelementnæringen. For å oppnå det har vi opprettet egen portal på vår hjemmeside som gjør det lett for bedrifter å foreslå oppgaver, og for studenter å finne interessante oppgaver å skrive om. Mer om dette på nettsiden: www.betongelement.no/for-studenter

Våren 2021 sendte Betongelementforeningen ut forslag til bacheloroppgaver til en rekke høyskoler og universitet. Dette har resultert i totalt 4 bacheloroppgaver (3 ved OsloMet og 1 ved UiA) innen betongelement denne vårer. BEF har veiledet to av gruppene og resterende har fått tildelt veileder fra medlemsbedrifter.

Utviklingsprosjektet EPD-BIM

Prosjektet «Broen mellom EPD og BIM» har i løpet av de siste årene utviklet verktøyet «EPD-Tagger», en digital plattform mellom LCA.no og Tekla Structures som gjør det mulig å dele data mellom EPD og BIM. Dette gjør det mulig å koble opp nøyaktige mengder i BIM-prosjekter med prosjektspesifikke og tredjeparts-verifiserte EPD-data fra LCA.no sin EPD-Generator. Heller enn et forenklet estimat kan man enkelt levere en pålitelig miljødeklarasjon til konkurransegrunnlaget som faktisk representerer CO2-avtrykket av den ferdige konstruksjonsløsningen

Verktøyet ble lansert på et eget seminar den 2. februar i forbindelse med Betongindustridagene 2021. Mer informasjon om bruk og nedlastning finnes på nettsiden: https://www.betongelement.no/verktoy/epd-bim/

Betongelementboka

Betongelementboken er et stort verk, som brukes på alle høgskoler og universitet. Verket finnes fritt tilgjengelig på foreningens webside, og kan kjøpes som bøker fra nettbutikken. Verket koster ca. 500 – 750 000 pr år i nyproduksjoner og oppdateringer.

I 2020 ble revidert versjon av bind C (knutepunkter) publisert og bind G (transport og montasje) ble i 2019 publisert med ny layout.

imageov63f.png

 

Kommunikasjons- og miljøprosjektet

Prosjektet kom i gang mot slutten av 2018, det første året brukte vi mye tid og ressurser på å bygge kompetanse hos medlemsbedriftene. Målet var å gjøre bedriftene bedre i møte med politikere og andre beslutningstagere, i tillegg formulerte vi Norsk betongindustri sin identitet;

 • Betong er verdens mest allsidige byggemateriale.
 • Et moderne samfunn trenger betong til bygging av broer, tunneler, flyplasser, industrianlegg, boliger og offentlige bygg. Betong binder landet vårt sammen. Betong er storslagent og vakkert.
 • Betong er minst like miljøvennlig som tre og andre byggematerialer. Betongindustrien vil bidra til at beslutninger om materialvalg baseres på oppdatert kunnskap og like vilkår. Miljøvennlighet måles best ved å analysere hele livsløpet til materialet, fra råvareuttak, til bygg rives og materialer gjenbrukes eller forbrennes.
 • Norge har verdens mest klimavennlige betong. Nå arbeider vi for at regjeringen skal investere i karbonfangst- og lagringsteknologi. Da kan Norge bli det første landet i verden til å levere klimanøytrale betongkonstruksjoner.
 • Betong produseres over hele Norge, er kortreist og gir viktige arbeidsplasser i nærmiljøet.
 • Materialet tåler det meste, har lang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Bruk av betongelementer gir også kort byggetid.
 • Betongindustrien er innovativ og digital. Bruk av betongelementer lønner seg – også for klimaet.

I 2020 har vi oppskalert utadrettet virksomhet, der hovedfokus her vært å møte politikere og andre beslutningstagere i offentlig sektor lokal og regionalt.  

Vi har møtt
- Kommunepolitikere (ordførere, varaordførere, og teknisk utvalg plan og bygg)
- Kommuneadministrasjon (rådmenn, teknisk drift plan og bygg, miljø og næring)
- Fylkeskommune (politikere og administrasjon)

Som følge av COVID-19 ble tre av fire dagsmøter avlyst. Ressursene som var satt av til dagsmøtene ble allokert til å øke kapasiteten på antall eksterne møter. Antall planlagte møter for året ble derfor oversteget allerede før sommerferien, og vil fortsatte å øke ut året. Flere av møtene ble gjennomført som bedriftsbesøk, vi har fått gode tilbakemeldinger fra medlemsbedriftene og politikere som vi har møtt. Møtene oppleves nyttige og noe vi bør prioritere. VI har også invitert med fabrikkbetongprodusentene til noen av møtene.

Målet med prosjektet er å skape mer synlighet i samfunnet, blant beslutningstagere og i media, for på den måten å påvirke politikkutformingen. Dette gjøres ved at ledelse og markedspersonell hos medlemsbedriftene dyktiggjøres på kommunikasjon, politikkutforming og gis en bedre forståelse av bransjen i et miljøperspektiv. Og ved at foreningen arbeider med politikkutvikling og skape mer synlighet i media.  I dette ligger det også å tilrettelegge og formidle kunnskapsbasert informasjon om betongbyggeri, miljøinnovasjon og klimagassutslipp til de som tar beslutninger.

Prosjektet finansierer også forskning, i 2019 ble det publisert en rapport på fleretasjes kontorbygg. I 2020 bestilte vi en ny rapport, som er ventet klar sommeren 2021.

Byggmontasjefaget

Våren 2020 satte Utdanningsdirektoratet ned en arbeidsgruppe der mandatet var å utforme VG 2 Byggmontasje og stillasbyggerfaget, og en arbeidsgruppe som utarbeidet VG 3 Byggmontasjefaget. Arbeidet ble ferdigstilt i fjerde kvartal, skissen gikk ut på bred høring frem til mars 2021.  Etter at høringskommentarene er vurdert vil hovedjobben være å produsere læremidler, dette vil bli gjennnomført som et samarbeide mellom Betongelementforeningen, Norsk Stålforbund og MOELVEN Limtre AS.   

Medlemsoversikt

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: