Relevante korona-tiltak for byggevareindustrien

Vi har laget en oversikt over myndighetenes tiltak som er relevante for industrien i tilknytning til koronasituasjonen pr. 23. mars 2020, kl. 14.00

Notatet oppsummerer tiltak fra Regjeringen knyttet til korona-situasjonen som kan ha direkte relevans til industrien.

Flere tiltak vil indirekte ha relevans for industrien, eksempelvis tiltak knyttet til husholdninger, men disse er ikke inkludert i notatet.

I tillegg til disse 4 krisepakkene (så langt), har Norges bank satt ned utlånsrenten 2 ganger (13 og 20. mars), og utlånsrenten ligger nå på 0.25 %. Norges bank utelukker ikke flere kutt.

Krisepakke 1 (16. mars)
Permittering:
 • Myndighetene sikrer full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, derav staten dekker fra dag 3 til 20. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft 20. mars og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
Sykepenger:
 • Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 2 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
Omsorgspenger:
 • Arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til 2 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
Tiltak for bedrifter og bransjer:
 • Utsetter innbetaling av merverdiavgift som forfaller 14. april 2020.
 • Utsetter innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020.

Stortinget ba utover dette regjeringen om å:

 • Etablere statlige lånegarantier for alle berørte bransjer. 
Krisepakke 2 (19. mars)
 • Arbeidsgiveravgiften senkes med fire prosentpoeng i en termin (to måneder).
 • Nettundervisning fra voksenopplæring, universiteter, høgskoler og fagskoler skal tilgjengeliggjøres.
Krisepakke 3 (20. mars)
Skatter på formue og inntekt

Selskapsskatter mv. fra upersonlige skattytere utenom petroleum: Regjeringen foreslår å utsette fristen for innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskap fra 15. april til 1. september i 2020.

Finansskatt

Skatt på lønn: Regjeringen foreslår å utsette fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift fra 15. mai til 15. august i 2020.

Skatt på overskudd: Regjeringen foreslår å utsette fristen for innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskap fra 15. april til 1. september i 2020.

Merverdiavgift

Regjeringen foreslår å utsette fristen for å betale merverdiavgift for første termin fra 14. april til 10. juni 2020. Regjeringen forslår også å redusere den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 til 8 pst. i perioden fra og med 20. mars 2020 til og med 31. oktober 2020.

Folketrygdens inntekter

Arbeidsgiveravgift: Regjeringen foreslår å utsette fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift fra 15. mai til 15. august i 2020.

Utsatt overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten

Finansdepartementet mener det i lys av den pågående situasjonen er fornuftig at overføringen likevel ikke gjennomføres 1. juni 2020 og har gitt sin tilslutning til Skatteetatens anbefaling om overføring 1. november 2020.

Krisepakke 4 (23.mars)
 • Innovasjon Norge setter ned rentene med 1 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån. Renteendringen gjennomføres for nye lån fra 23. mars og for løpende lån fra 15. april.
 • Innovasjon Norge vil også tilby avdragsutsettelse, og en rekke prosesser er forenklet for at det skal bli enklere å utnytte Innovasjon Norges låne- og tilskuddsrammer.
 • Oppstartlån økes fra maksimalt 1,5 millioner kroner til 2 millioner, uten at det stilles økte krav til kausjon eller egenkapital.
Ny garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter og gjenopprettelse av Statens obligasjonsfond

Ordningen iverksettes så raskt som mulig, men er avhengig av godkjennelse fra EFTAs overvåkningsorgan ESA. ESA har uttrykt at de vil hastebehandle henvendelser som gjelder Covid-19-tiltak.

Dette går garantiordningen ut på:

 • Staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye lån på inntil 50 millioner kroner per bedrift, og med maksimalt tre års løpetid.
 • Ordningen kan benyttes av bedrifter med opptil 250 ansatte, med mindre enn 50 millioner euro i omsetning.
 • Bankene betjener selv ordningen, og innvilger lån til sine lånekunder.
 • Eventuelle tap skal fordeles forholdsmessig (pro rata) der staten og banken tar henholdsvis 90 og 10 prosent.
 • Lånegarantiene fordeles på bankene basert på markedsandelen deres i SMB-markedet utenom næringseiendom.
 • Lån som allerede er innvilget, kan ikke overføres til ordningen. Ordningen gjelder kun nye lån som blir innvilget etter at lovforslaget har trådt i kraft og frem til 1. juni 2020.
Gjenopprettelse av Statens obligasjonsfond

Dette innebærer:

 • Regjeringen gjenoppretter Statens obligasjonsfond med en ramme på inntil 50 milliarder kroner.
 • Tiltaket er rettet mot større norske selskaper, uavhengig av bransje, som låner penger i kredittobligasjonsmarkedet.
 • Fondet skal forvaltes av Folketrygdfondet, som vil ta stilling til hvilke obligasjonslån fondet skal investeres i.
 • Detaljene for fondet er fortsatt ikke klare, men forhåpentligvis i løpet av uke 13.

Du finner notatet i pdf-format her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: