Betongelementforeningen

Innhold

Årsrapport 2019

Betongelementforeningen (BEF) er en selvstendig bransjeforeningen for betongelementprodusentene og montasjeentreprenørene. Foreningen ble etablert i 1928 og har i dag 160 medlemmer fordelt på tre medlemskategorier. Foreningen er tilsluttet Byggevareindustriens forening, Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon, og hadde ved utgangen av 2019 160 medlemsbedrifter. Hovedmedlemmene omsatte for ca 7 milliarder NOK i 2019 med rundt 3000 ansatte i bedrifter over hele landet.

Overordnet mål for Betongelementforeningen

Foreningen skal
 • Ivareta bransje- og næringspolitiske spørsmål. Være synlig i media og være den foretrukne samtalepart for media og myndigheter.
 • Styrke konkurransekraft og endringsberedskap og fremme industriell bygging med betongelementer.
 • Initiere og støtte FoU på våre felt og sikre utdanning og rekruttering
 • Fremme høyest mulig sikkerhet i fabrikk, transport og på byggeplass

Leders oppsummering

2019 var et godt år i bygge- og anleggsnæringen, det har vært vekst i produksjonen gjennom hele året. Størrelsen på næringen er anslått til 496 mrd kroner i 2019. I fjor vokste produksjonen med 2,5 % sammenlignet med året før. Det var likevel indikatorer som pekte på et fall i aktiviteten i 2020, tendensen med fall i ordre på boligbygg var synlig allerede Q4 2019. Den prosentvise endringen i omsetning for bygg og anlegg totalt sett har holdt seg rundt 5 til 6 prosent årlig de siste fem årene. Betongelementbransjens omsetning falt med ca 3% i 2019, mens fabrikkverdien av produksjonen økte med rundt 12%. Generalforsamlingen besluttet for to år siden at foreningen skal arbeide mer med politiske prosesser, miljø-, og markedskommunikasjon fremover. Aktiviteten i 2019 har gitt betydelige resultater, særlig forskningsrapporten som ble publisert i forbindelse med Arendalsuka.

Satsing på politiske prosesser, miljø-, og markedskommunikasjon som har gått siden 2018 gir resultater, formålet med prosjektet er at foreningen skal ha en tydeligere stemme ovenfor beslutningstagere, politikere og andre som former næringspolitikk som berører bransjen. Vårt arbeide med miljøytelser og politikkutforming bidrar til bedre konkurransevilkår, samtidig er det klart at satsingen må ha ete langsiktig perspektiv. Prosjektet bidra til å dyktiggjøre medlemsbedriftene, slik at forbedrede miljøytelser får større verdi når man konkurrerer om oppdragene fra bygg- og anleggsnæringen. Bedriftene blir mer robuste i sitt arbeide med  å møte markedets forventninger.  I løpet av 2019 har vi hatt en betydelig oppskalering av prosjektet.   

2019 ble et godt år for medlemsbedriftene og foreningen, medlemsbedriftene produserte 2,28 mill kvm bygg – eller 2,61 mill kvm om vi tar med import. 2020 vil bli et utfordrende år, samtidig er det mange positive faktorer som peker på bransjen og produktene våre som del av løsningen når fremtidens byggenæring formes. Markedet vekter miljøytelser i byggevareproduksjonen, transport og på byggeplass. I forskningsprosjektet (august 2019) viste bransjen at bedriftene kan levere bedre miljøytelser for bygg enn andre materialgrupper.   

Om Betongelementforeningen

Styret

 • Pål Sanne                     Kynningsrud Prefab AS (Styrets leder)
 • Morten Eli                   Con-Form AS
 • Audun Harridsleff     Contiga AS
 • André Venås               Elementpartner AS
 • Vidar Solberg                 Spenncon AS
 • Egil Vestbø                  Block Berge Bygg AS
 • Idar Heskestad           Norsk Spennbetong AS

 

Valgkomite

 • Geir Høybråten                Loe Betongelementer AS
 • Svein-Helge Nøstdal       Nordland Betongelement AS
 • Randi Egeland                  Hå Element AS

 

Administrasjon

Foreningen har hatt 2 fast ansatte og en engasjert på prosjekt i 2019, John-Erik Reiersen har vært foreningens daglige leder på full tid og har fått administrativ støtte fra Byggevareindustriens Forening med opp mot 50% stilling.

 

Representasjon i andre fora

 
Kontrollrådet - styret
 • CEN - European Committee for Standardization
 • CEN/TC 229 (flere arbeidsgrupper)

 

Standard Norge
 • SN K 356
 • SN NS-EN 206

 

DiBK forum for markedstilsyn
 • EPD Norge
 • Brukerforum

 

Vegdirektoratet
 • Arbeidsgruppe for kulvert og broprodukter

 

BIBM - European Federation of the Precast Concrete Industry
 • Styret (BEF har en styrerepresentant)
 • Marketing comisson
 • Environmental commission (BEF har formannskapet)
 • Technical commission

 

ECP – European Concrete Platform
 • PCR og EPD work group

 

Byggevareindustriens forening
 • Styret

 

Betongopplæringsrådet
 • Rådsstyret
 • Fagutvalg betongelementer
 • Fagutvalg utførelse

 

Tidsskriftet Mur + Betong
 • Styret
 • Redaksjonsutvalget

 

Nye Veier AS og UiA
 • Industrialiseringsutvalget

 

BuildingSMART
 • Tverrfaglig brukerforum

 

Yngres Betongnettverk
 • BEF er representert i styret

 

Representantskapet i BNL

 

Generalforsamling til BNL

Bransjen og markedet i 2019

Generelt

Totaltmarkedet (produksjonsverdi) innfor bygg økte med 2,6 % i 2019 til 394 mrd kroner. Det var nye yrkesbygg som økte mest. Nye boliger er det største markedet med 26%. Deretter følger nye yrkesbygg med 23% av markedet.

tabell1.PNG

 

Etter en bra start på året, ble  byggevaresalget tregere utover høsten 2019. Totalt havnet byggevareindustrien 0,4% bak fjoråret Betongbaserte produkter fikk en nedgang på 2,7 % sammenlignet med 2018 (3% bak fjoråret for betongelementprodusentene), mens øvrige byggevarer og trebaserte produkter hadde en salgsøkning på henholdsvis 0,5 % og 0,9 %.

Tabellen nedenfor viser salgsindeks fordelt på produkttype, der året 2015 er satt til indeks 100.

 

Fabrikkbetong og betongelementbransjen

Fedigbetongbransjen produserte 3,8 mill m3 ( 9,12mill tonn) betong i 2019, og er ned 5% i volum sammenlignet med 2018.  betongelementbransjen leverte 1,59 mill tonn, med import 1,87 mill tonn. Omsetningen for medlemsbedriftene endte 3% ned sammenlignet med 2018, mens fabrikkverdien av produksjonen er opp 12%.   Det levert 2,28 mill kvm bygg fra betongelementprodusentene som er medlem av BEF, inkludert import er det ført opp 2,72 mill kvm bygg med prefab dekkesystemer. Til sammenligning ble det ført opp 1,23 mill kvm plasstøpte dekkekonstruksjoner (Prognosesenteret).

 

Prisutviklingen for byggematerialer

Betongelementer har en moderat prisutvikling sammenlignet med trelast og armeringsstål

betong1.png

Byggekostnadsindeks for boliger, materialpriser med 2010 som indeksår (SSB) viser at armeringsstål og trelast har sterkest prisøkning.

 

Omsetning og fabrikkverdi for betongelementprodusentene

Medlemsbedriftenes omsetning falt med 2,9% til rundt 5,9 mrd kroner, fabrikkverdien av produksjonen økte med 12,8%. Betongelementforeningens statistikk viser en samlet betongelementproduksjon på 1 590 000 tonn i 2019, dette omfatter produksjonen hos innenlands medlemmer av foeningen. Dersom vi inkluderer produksjonen hos bedrifter som ikke er medlem og import er det samlede konsumet i markedet 1 870 000 tonn betongelementer[1] i 2019.

 

 

Oms (Kr)

AB F (Kr)

Vol 1000t

2018

6 089 800 000

3 042 500 000

1580

2019

5 910 000 000

3 395 050 000

1590

Endring

-2,9%

12,8%

0,6%

Figur 1 viser Omsetning, AB Fab verdi og volum i 2019 sammenlignet med 2018.

 

Sysselsetting og ordre

Ordrereserven er stabilt på ca. 5,6 mnd mot slutten av 2019, ned 16%. Antall ansatte har økt med 8% gjennom året, for detaljer om regionene se produksjonsstatistikken på www.betongelement.no    

Sysselsetting Q4 Samlet

 

2018

2019

% endring

Fast

2361

2544

8 %

Fast+Innleid

2552

2740

7 %

Bransjen økte antall fast ansatte med 8 % i 2019 sammenlignet med 2018

 

Ordre Q4 2019 Samlet

 

2018

2019

% endring

Fast

6,7

5,6

-16 %

Fast+Innleid

6,2

5,2

-16 %

Ordrereserven pr ansatt falt med 16% fra Q4 2018 til Q4 2019 for tilgjengelige timeverk i fabrikkene.

betong2.png

Ordrereserve/ansatt siste fem år, fordelt på tre regioner og samlet for hele landet

 

Innenlands produksjon (volum) fordelt på kategorier, 2019 mot 2017

I 2018 leverte norske betongelementprodusentene[2]

 

2018

2019

% endring

Hulldekke (m2)

1937176

1754155

-9,4 %

Plattendekke (m2)

454307

420274

-7,5 %

Andre dekker (m2)

114625

108397

-5,4 %

Isolert vegg (m2)

270927

233044

-14,0 %

Dobbelvegg (m2)

77858

89893

15,5 %

Vegg (m2)

428080

397258

-7,2 %

Søyle (tonn)

22820

32952

44,4 %

Bjelke (tonn)

68145

65642

-3,7 %

Trapp (tonn)

33955

30460

-10,3 %

Balkong (tonn)

52582

44307

-15,7 %

Infrastruktur

N/A

146534

N/A

Annet (tonn)

107750

32999

-69,4 %

Produktgruppen dekker og vegg falt samlet med 8,5%, mens øvrige produktgrupper økte med 23,7% sammenlignet med 2018.

 

Samlet bruk av betongelementer i det norske markedet 1960 - 2019

Figuren viser samlet bruk betongelementer (x1000 tonn) til det norske bygg- og anleggsmarkedet

Årstall

Import

Innenlands

2009

7 %

93 %

2010

7 %

93 %

2011

8 %

92 %

2012

10 %

90 %

2013

11 %

89 %

2014

12,7 %

87,3 %

2015

11,3 %

88,7 %

2016

9,8 %

90,2 %

2017

9,6 %

90,4 %

2018

10,7%

89,3%

2019

10,6%

89,4%

 

 

Markedsandeler

Dekkesystemer trend.

dekk1.png

Markedsandelene for dekkesystemer er relativt stabilt i det lange bildet

Dekkesystemer i 2020.

dekke2.png

 

Hele bygget – hovedbæring (%)

helebygg.png

Markedsandeler basert på tall fra Prognosesenteret, modellen er basert på igangsettingstillatelser og entreprenørens egen rapportering på materialvalg i et utvalg på ca. 1000 byggeprosjekter. Prognosen for 2019 sier 1,921 mill kvm mens Betongelementforeningens egen produksjonsstatistikk og SSBs tall for import tilsier at det faktisk ble levert 2,613 mill kvm bygg. Avviket mellom Prognosesenterets modell og bransjens tall er på 36% og er svært betydelig.

 

Vurderinger

Prognosesenterets markedsvurdering er konservativ, og treffer ikke godt opp mot bransjens egne tall for 2019. Basert på makroøkonomiske indikatorer i samfunnet venter vi volumfall i 2020.

vurderinger.png

Prognosesenterets vurdering er at bygg skal mye ned i 2020, mens anlegg ikke skal fullt så mye ned.

Omslaget i norsk økonomi sannsynliggjør et fall på opp mot 8 % for bygg i 2020. Igangsettingen kan bli noe høyere i 2021, men investeringslysten vil antakelig forbli dempet de kommende årene. Produksjonen av byggearbeider ventes å bli om lag 2,5 % lavere i 2021 enn i 2020. Vi venter en økning i produksjonen av byggearbeider i 2022, med en vekst på 4 %, målt i faste priser.

anslag.png

Utsikter til vekst i investeringene i samferdselsanlegg kan sørge for en bedre utvikling for anlegg de nærmeste årene. Vi kan se en vekst opp mot 10 % i år, og mer til neste år. Også i 2022 peker prosjektinformasjonen på vekst.

Bransjen har beholdt markedsandeler gjennom 2019. Vekstpotensialet for betongelementer ligger i alle hovedmarkedene, men bolig og infrastruktur har fremdeles det største vekstpotensialet.   

Bransjen er mer synlig i media og har tatt en sterkere rolle i politikkprosessen i løpet av 2019, samtidig skjer det en bevisstgjøring for bedriftsledere og de som er i markedsfronten mht kommunikasjon og samfunnskontakt. Tiltakene skal bidra til mer synlighet, økt fokus på verdibasert kommunikasjon og som motor for videre utvikling av bransjen som et bidrag til å nå målet om lavere utslipp og en mer sirkulær økonomi.  

 

[1] Usikkerhet på ca +/-50 000 tonn

[2] Betongelementforeningens løpende statistikk, for å få et riktigere bilde av konsumet i det Norske markedet må man legge sammen innenlands produksjon og import.

Betongindustridagene 2020

Pål Chaffey ga et foredrag om miljøinnovasjon som driver i offentlige anskaffelser. Foto: Arve Brekkhus bygg.no

Betongindustridagene ble gjennomført 29-31 januar 2020, innledningsvis med et seminar om miljøforbedringer i betong- og sementindustrien. Torsdag med ni parallelle seminarer, der ideen er at de skal treffe de største yrkesgruppene hos betongprodusent, automasjon/produksjonsstyring fabrikkutrustning, logistikk, transport og montasje. Betongindustridagene har etablert seg som landets største samling for betongindustrien og andre aktører fra byggebransjen. Gjestene i 2020 kom fra entreprenører, rådgivere og byggherre i tillegg til betongindustrien. I år klarte vi igjen å slå fjorårets deltakerrekord, det var til sammen ca. 300 deltakere innom i løpet av 3 dager.

Hovedtemaet for konferansen var "Tenk større – skap fremtiden i dag" og dreide seg om hvordan bedriftene og bransjen kan skape ny konkurransekraft gjennom innovasjon og utvikling av klimaforbedrede produkter og tjenester. I hovedmøtet møtte vi viktige premissleverandører i samfunnet. Vi fikk høre mer om motorene som driver utvikling, innovasjon og skaperkraft i samfunnet og industrien.

Deltagerne møtte leverandørindustrien i utstillingsområdet, i år hadde vi 30 utstillere, der utstillere i spennet fra programvareleverandører til innstøpningsgods møtte hverandre og kundene. Årets utstilling var den største hittil, og er etablert som betongbransjens største møtepunkt mellom leverandører, betongindustri og entreprenører.

Bilde: Overhalla Betongbygg fulgte sendingen sammen fra egne lokaler i Overhalla. Foto: Overhalla Betongbygg

 

Bransjen inviterte også studenter fra høgskolene, 35 studenter deltok i et eget seminar som ga en introduksjon til betongelementindustrien, bygglogistikk og montasje.

 

Prisutdelinger

Æresbevisningen Årets Betongelementfabrikk har blitt tildelt en av BEFs tilsluttede fabrikker siden 1994, i år tildeles den for 27. gang. Juryen legger vekt på følgende kriterier i sin vurdering;

 • Helse, Miljø og sikkerhetsarbeid
 • Innovasjon og kunnskapsvekst
 • Motiverer og rekrutterer
 • Endringsevne og skaperkraft
 • Fremmer bransjen og industriell bygging
 • Samfunnsansvar

Juryen består av John-Erik Reiersen (Betongelementforeningen), Svein Eriksson (Norcem) og Arve Brekkhus (Byggeindustrien).

I tillegg til prisen Årets Betongelementfabrikk, tildeles også prisen Årets Montasjeentreprenør og en nyopprettet pris i 2018 – Årets Ambassadør.

 

Årets Betongelementfabrikk

For året 2019 ønsket juryen å fremheve en bedrift som har gjort en særlig innsats på innovasjon, skaperkraft og endring. Man ønsket også å berømme et selskap som har skapt et fortrinn, og som stadig er på leting etter muligheter som gjør bedriften robust i møte med markedet. For 2019 har juryen hatt et fokus på innovasjoner og utvikling som gir bedriften bedre miljøprofil.

Bilde: Oppsett av hjemmestudio for gjennomføring av digitale seminar. Foto: John-Erik Reiersen

 

I juryens begrunnelse heter det blant annet:

” Bedriften som får æresbevisningen er opptatt av å være i utviklingsfronten der kvalitet, faglig utvikling, bedre miljøytelser for produktene og et godt arbeidsmiljø er helt sentralt. Bedriften ser stadig etter ny kunnskap og hjelpeverktøy som bidrar til forbedringer

 

Årets montasjeentreprenør

Prisen for Årets Montasjeentreprenør ble etablert i 2014 og for året 2019 fikk Spenncon AS prisen.

I begrunnelsen peke blant annet juryen på:

” Bedriften som får prisen for årets montasjeentreprenør 2019 er en viktig del av bransjens identitet, kontinuitet og bransjebred kompetansebygging har alltid vært et sentralt satsingsfelt for bedriften. Denne grunnleggende verdien er helt sentral når bedriften bidrar i bransjerettet arbeide. Bedriften har vært helt sentral i alt arbeide med faglitteratur, veiledninger og standardisering.

Montasjesjef Kjell Ove Nesheim (t.v.) og salgs- og markedsdirektør Vidar Solberg i Spenncon kunne ta imot prisen Årets Montasjeentreprenør 2019 på vegne av selskapet. Foto: Arve Brekkhus

 

 

Årets ambassadør

Årets ambassadør er en pris som ble opprettet i 2018, prisen tildeles en person som har gjort en fremragende innsats som kommer bransjen til nytte.

Disse kriteriene legges til grunn når juryen vurderer kandidatene til prisen:

 • Bygger kultur
 • Motiverer for innovasjon, skaperkraft og kunnskapsvekst
 • Bidrar til å bygge bransjens rennomme
 • Er utålmodig, men samtidig ydmyk når han/hun skaper utvikling.

Daglig leder John-Erik Reiersen kunne dele ut Ambassadørprisen 2019 i Betongelementforeningen til Leidulv Vinje. Foto: Arve Brekkhus

 

I juryens begrunnelse for at Leidulv Vinje ble tildelt prisen heter det blant annet:

”Årets ambassadør har hele sin yrkesaktive karriere arbeidet med betong og konstruksjonsteknikk. Etter studietiden ved NTH arbeidet han noen år som byggteknisk konsulent, først i Norge og deretter i USA. Når han kom tilbake til Norge var han med å bygge opp et sterkt fagmiljø i Spenncon AS, og la grunnlaget for det vi kjenner som Betongelementboka i dag. Han har teft for metodisk tilnærming og for å involvere andre bidragsytere i bransjerettet arbeid, den foreløpig siste boken han har hatt ansvaret for er et eksempel på det. Både årets ambassadør og arbeidsgiveren Spenncon AS har alltid prioritert bransjens felles utviklingsarbeid høyt, og fortjener stor anerkjennelse for det. Årets ambassadør har hatt en professoratstilling ved Institutt for konstruksjonsteknikk hos NTNU. I tillegg har han hatt en sentral rolle i nasjonal og internasjonal standardisering, og i arbeidet med standardisering av produkter til vei- og banesektoren de siste årene."

Generalforsamling og studietur

I 2019 ble generalforsamlingen og studieturen gjennomført 23-26. mai i Bergamo, Italia. Vi besøkte Italcementi som er del av HeidelbergCement Group, her fikk vi se deres forskningssenter i.lab og fikk høre mer om Italcementis forskningsprosjekter. Det ble også besøk i St. John XXIII kirke ved Bergamo Sykehus, tegnet av arkitektene Aymeric Zublena and Pippo and Ferdinando Traversi. Innovativ bruk av byggematerialer har vært sentral i utformingen av denne enkle geometriske formen. Bygningen domineres av lysinnslipp gjennom små vinduer i fasaden. Betongen som er brukt bidrar til å rense luften gjennom en fotokatalytisk prosess.  (https://www.graphicconcrete.com/ ) 

Kursvirksomhet

I løpet av 2019 har foreningen gjennomført kompetansehevende kurs i U5, U3, A1 og A2. På slutten av 2019 var utviklingsprosjektet for e-læring til U3 klart og vi kunne dermed redusere antall dager fysisk samling på U3 til 2 dager.  

På slutten av 2019 ble arbeidet startet med å inkludere moduler fra U3 e-læring i både A1 og A2 kurset slik at man får færre dager med samling. Foreningen var dermed godt rigget for å legge om til web-undervisning når coroan pandemien inntraff i mars.

Sommeren 2019 gjennomførte vi 2 seminarer for Prefabrikerte brubjelker i hhv. Trondheim og Oslo.  Seminaret baserte seg håndbok V426 Prefabrikkerte brubjelker som ble forhåndsgodkjent og publisert av Vegdirektoratet. 

Høsten 2019 gjennomførte vi en praktisk workshop,  sammen med Norsk Jordskjelvteknisk Forening (NJF), som ønsket å heve kompetansen i både seismiske analyser og dimensjonering av betongelement og hybride konstruksjoner. Bruk av betongelementer i norsk byggevirksomhet har utviklet seg sterkt for bygg med ulike formål. 

Foreningen gjennomførte studietur for arkitekter til Aarhus. Under studieturen så vi på moderne arkitektur. Fokus var på bruk av betongelementer som del av bygningenes estetiske utrykk.

Det ble gjennomført 3 bedriftsinterne Oppspenningskurs i løpet av året. 

Høgskole og Universiteter – utdanningsinstitusjonene

I løpet av 2019 har foreningen hatt en mer aktiv rolle ovenfor utdanningsinstitusjonene. Gjennom medlemskapet i Yngres Betongnettverk (YBN) har vi holdt bedriftspresentasjoner hos flere høyskoler og universiteter. Vi holder også gjesteforedrag i betongkonstruksjonsfag på OsloMet (HiOA), har fått tilbud om å holde gjesteforedrag ved flere andre institusjoner.

Formålet med studentvirksomhet i foreningen er å promotere betongelementbransjen som en attraktiv karrierearena og oppfordre til flere bachelor- og masteroppgaver innen aktuelle tema for betongelementnæringen.

Foreningen har bidratt med veiledning til studenter som skriver bachelor og masteroppgaver i ingeniørfag i løpet av 2019.

www.betongelement.no/for-studenter

Nye veier og UiA

Foreningen deltar i Nye Veier og UiA sitt industrialiseringsutvalg.

Utviklingsprosjektet EPD-BIM

I august 2018 har Betongelementforeningen og Byggevareindustrien satt i gang et prosjekt med å utvikle et online beregningsverktøy for miljøegenskaper på konstruksjonsnivå for betongelementer. Prosjektet har fått støtte av Norsk Betongforening og Byggevareindustriens Forening. 

 

Målsettingen til prosjektet:

 • Utvikle et online beregningsverktøy for klimagassutslipp på konstruksjonsnivå
 • Skal kunne generere miljørapporter som kan leveres i tilbudsfasen og på sikt være et direkte bidrag til større LCA analyser.
 • Skal kunne gi insentiver for miljøoptimalisering på konstruksjonsnivå, også i samarbeid med kundene og byggherre.
 • Prosjektet skal bidra til å gi byggeprosjekter spesifikk miljøinformasjon og bidra til at LCA analyser baseres på prosjektspesifikke data, fremfor generiske miljødata.
 • Skal kunne være enkelt å bruke for medlemmer uavhengig av størrelse og skal kunne benyttes av flere ledd hos betongelementbedrift, som salg og produksjon.
 • Skal være tidsbesparende og ha høy automasjonsgrad.

HMS-utvalget

HMS utvalget er utvidet til også å omfatte transport. Utvalget har hatt to møter og gjennomførte to seminarer i løpet av året, i tillegg har foreningen bidratt i en arbeidsgruppe hos SFSBA (sikkerhetssamarbeidet for bygge- og anleggsbransjen).

bolkan.jpg

I mars gjennomførte vi et lunsjsseminar i samarbeid med Arbeidstilsynet, Bolkan transport AS og Con-Form AS. 60 montasjeledere og montører møtte til seminaret, som ble godt tatt imot og som vil bli videreført i 2020. Det andre seminaret ble gjennomført under betongindustridagene.

bolk2.jpg

 

Betongelementboka

Betongelementboken er et stort verk, som brukes på alle høgskoler og universitet. Verket finnes fritt tilgjengelig på foreningens web, og kan kjøpes som bøker fra nettbutikken. Verket koster ca. 500 – 750 000 pr år i nyproduksjoner og oppdateringer. I 2018 – 2019 har vi nedprioritert arbeidet med nye bøker, men har likevel gjennomført en nødvendig oppdatering av Betongelementboka bind C og en revisjon av Betongelementboka bind I.

boka1.png

 

Kommunikasjons- og miljøprosjektet

Prosjektet ble etablert i 2017, og kom skikkelig i gang før mot slutten av 2018 når vi fikk engasjert en kommunikatør som del av satsingen.

Målet med prosjektet er å skape mer synlighet i media, påvirke beslutningsprosesser og bidra mer aktivt i politikkutforming. Dette gjøres ved at ledelse og markedspersonell hos medlemsbedriftene dyktiggjøres gjennom en serie seminarer om kommunikasjon, påvirkning, politikkutforming og gis en bedre forståelse av bransjen i et miljøperspektiv.

Det ble gjennomført fem dagsmøter med medlemmene i BEF. Over 90% av deltagerne var meget fornøyd med disse og ønsket en videreføring i 2020.  Møtene ble satt sammen som en helhetlig pakke hvor vi anbefalte deltagelse på alle fem møter. Samtidig var det mulig å kun delta på en eller flere. Om bedriftslederen ikke selv kunne delta, ble en motivert ansatt sendt i stedet. Alle møtene gikk over en hel dag, og hadde en kombinasjon av faglige foredrag og gruppearbeid knyttet til dagens tema.

Betongelementforeningen og Byggevareindustriens Forening gjennomførte også sju frokost/lunsjseminarer i samarbeide med lokale  Næringsforeninger og NHO regionalt. Seminarene har blitt godt mottatt, og skapt mye engasjement og debatt rundt miljøriktig materialvalg. I Kristiansand, Bodø og Tromsø deltok rundt 60 personer fra arkitektur, politikk, entreprenør og eiendomsutvikler.

Fra lunsjseminaret om miljøriktige materialvalg i Kristiansand, 60 deltagere fra kommuner, arkitektkontorer, entreprenør og eiendomsutviklere var engasjerte deltagere Foto: Næringsforeningen i Kristiansand

 

 

Det ble bestilt og publisert en forskningsrapport som oppfølging av rapporten "en gjennomgang av noen utvalgte LCA studier".  Oppdraget ble satt ut til Arcon AS og Østfoldforskning, og hadde som formål å dokumentere miljøeffektene ved betong vs. tre i sammenlignbare prosjekter.

Funnene viste at Betongelementkonstruksjoner presterer bedre enn massivtre for bygg fra 4 til 16 etasjer.  Forskningsrapporten var banebrytende og fikk mye oppmerksomhet. Det illustrerer behovet for å fortsette å investere i forskning for dels å dokumentere miljøeffektene ved betong men også fungere som en generator for produktutvikling hos betongelementprodusentene.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen tar mot rapporten "klimagassregnskap av tre- og betongkonstruksjoner"

 

 

 

Byggmontasjefaget

Etter mer enn ti års arbeide er det klart at faget skal opprettes, en arbeidsgruppe fra Betongelementforeningen, Spenncon AS, AK Mekaniske, Norsk Stålforbund og Moelven Limtre AS har arbeidet med detaljeringen av faget, endelig innstilling ble avlevert i mars 2019.

Medlemsoversikt

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: